Depunerea proiectelor
10 iulie 2023 - 23 iulie 2023
Analiza proiectelor
24 iulie 2023 - 7 august 2023
Afișarea proiectelor eligibile
8 august 2023
Votul proiectelor
9 august 2023 - 14 septembrie 2023
Publicarea proiectelor câștigătoare
15 septembrie 2023
Implementarea proiectelor
16 septembrie 2023 - 28 decembrie 2023

Primăria comunei Giroc demarează a doua ediție a procesului de Bugetare participativă.

Începând cu data de 10.07.2023  toți locuitorii majori, cu domiciliul în Comuna Giroc, pot depune proiecte pentru dezvoltarea unității administrative teritoriale, pe platforma www.giroc.ro, în secțiunea alocată acestui eveniment comunitar.

BUGETARE PARTICIPATIVĂ

CE ESTE?

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria comunei Giroc, prin care ideile şi iniţiativele comunităţii girocene și chișozene se manifestă şi se transformă în realitate.

Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunităţii se implică, în mod direct, în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local).

Bugetarea participativă este un proces similar, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii din Comuna noastră, prin încurajarea cetăţenilor să se implice în definirea priorităţilor şi a obiectivelor de investiţii din bugetul local.

Primăria comunei Giroc va aloca o parte din bugetul anual, în cazul nostru suma de 650.000 RON cu TVA, iar dumneavoastră veniți cu propuneri, sub forma unor proiecte, referitoare la ceea ce considerați că ar trebui îmbunătățit în comunitate, asistați în demersal dumneavoastră de funcționari din administrația publică locală.

Proiectele dumneavoastră se depun la Primăria comunei Giroc, unde se verifică fezabilitatea lor, iar punctul culminant este votul popular. Căci despre asta e vorba în bugetul participativ: implicare!

DE CE ESTE IMPORTANT ACEST DEMERS

 1. Ofera cetățenilor posibilitatea să modeleze viitorul comunei, prin proiecte care oferă soluții la problemele actuale întâlnite în cadrul comunității.
 2. Este o variantă optimă de colaborare între administrația locală și cetățeni, oferind posibilitatea de realizare și urmărire proiecte.
 3. Oferă transparență în utilizarea banilor publici.
 4. Implică responsabilitate în gestionarea proprietăților comune

OBIECTIVUL BUGETĂRII PARTICIPATIVE

Iniţiativa de Bugetare participativă are ca principal scop implicarea tuturor cetățenilor comunei Giroc  într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

OBIECTIVE SPECIFICE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele comunității girocene;
 2. Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public.
 3. Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative;
 4. Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții dintr-o comunitate aflată într-o continuă dezvoltare precum și de stimulare a acestei dezvoltări;
 5. Stimularea democrației participative.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE ȘI DERULARE A BUGETĂRII PARTICIPATIVE

I. CRITERIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PROPUNERILE PENTRU A FI SUPUSE VOTULUI CETĂȚENILOR:

 1. Să corespundă unui obiectiv de interes general
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei comunei Giroc şi care vizează un spaţiu public
 3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei comunei Giroc cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Primăriei comunei Giroc aflate în derulare
 5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar
 6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic
 7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare
 8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi
 9. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

II.APLICANȚI

Pot participa la procesul de bugetare participativă persoane fizice sau juridice, cetăţenii români sau străini care locuiesc, muncesc sau studiază în Comuna Giroc și au vârsta de minim 18 ani.

De asemenea pot înainta propuneri de proiecte persoane juridice – asociațiile, fundaţiile, ONG-urile și societățile comerciale cu sediul social în Comuna Giroc.

Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea dedicată bugetului participativ de pe site-ul Primăriei comunei Giroc.

Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 si 2 (copie după CI, adeverință din partea angajatorului sau a unității de învățamânt, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

III. DOMENIILE ELIGIBILE

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:

 1. Alei, trotuare şi zone pietonale.
 2. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa pietonilor
 3. Spații verzi, locuri de joacă, mobilier urban
 4. Infrastructură educațională și culturală.
 5. Comuna digitală.
 6. Mediu

Sunt excluse reparațiile.

Cetățenii pot depune câte un proiect pentru fiecare dintre cele 6 domenii menționate mai sus. Valoarea fiecărui proiect nu trebuie să depășească 200.000 RON (TVA inclus).

IV.ÎNSCRIEREA PROIECTELOR

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Comunei Giroc, să nu contravină reglementărilor prezentei proceduri sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică
 2. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Comunei Giroc şi să vizeze un spaţiu aflat în domeniul public al Comunei Giroc
 3. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Comunei Giroc aflate în derulare
 4. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.)
 5. Să fie delimitate zonal
 6. Să se încadreze în bugetul alocat unui proiect
 7. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezenta procedură.

Modalitatea de înscriere:

Proiectele se depun prin platforma online dedicată bugetării participative aflată pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giroc, în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor, sau la sediul Primăriei Comunei Giroc.

Pe platforma online va fi afișat la sfârșitul perioadei destinată depunerii proiectelor lista cu toate proiectele depuse.

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în fișa de proiect):

 1. Titlul proiectului:
  • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie
 2. Domeniul în care se înscrie proiectul
  • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul
  • dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.
 3. Descrierea proiectului
  • formularea problemei, detaliată
  • specificarea nevoilor identificate
  • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
 4. Localizarea proiectului
  • prin adresă, hartă, zonare, ilustrații foto, ș.a.
 5. Durata estimate a proiectului
  • estimarea duratei de implementare
 6. Beneficiarii proiectului
  • specificarea beneficiarilor proiectului
  • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
 7. Buget estimat
  • se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului
  • va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață, ș.a.
 8. Documente ataşate
  • fotografii, grafice/schiţe, planuri, alte documente suport
 9. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect
 10. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de identificare

Toate propunerile de proiecte se vor depune online pe platforma de bugetare participativă aflată pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giroc, sau la sediul Primăriei Comunei Giroc.

Toate propunerile trimise de cetăţeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt analizate și selectate de către Comisia de evaluare a proiectelor.

Persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizate cu mediul online, vor putea înscrie propuneri de proiecte, cu sprijinul Primăriei comunei Giroc, chiar la sediul Primăriei comunei Giroc, iar colegii noștri vor ajuta cetățenii să depună proiecte pe platformă și vor oferi informațiile necesare.

Vor fi luate în considerare doar propunerile care sunt depuse prin intermediul platformei www.primariagiroc.ro.

V. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

Procesul de Bugetare participativă online 2023 se desfășoară conform următorului calendar:

 • 10.07.2023 – 23.07.2023 – depunerea proiectelor
 • 24.07.2023 – 7.08.2023 – analiza proiectelor
 • 08.08.2023 – anunțarea proictelor eligibile/respinse
 • 09.08.2023 – 14.09.2023 - votarea proiectelor
 • 15.09.2023 - publicarea proiectelor câștigătoare

VI.EVALUAREA PROIECTELOR

Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Comunei Giroc.

Comisia de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei Comunei Giroc:

 • Dezvoltare Locală și Investiții
 • Urbanism
 • Asistență socială
 • Achiziții
 • Financiar-Contabilitate
 • Juridic

Reprezentanții compartimentelor funcționale menționate vor fi numiți prin dispoziția Primarului Comunei Giroc.

Această comisie are următorul rol:

 • organizează și monitorizează desfășurarea campaniei
 • verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal
 • filtrează sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate
 • fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor

Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentei proceduri. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului /viabilității/fezabilității acestora.

În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.

Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a inițiatorilor.

Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor response.

Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată campaniei și supuse votului online al cetățenilor, prin intermediul platformei electronice aflată pe pagina de internet a Primăriei Comunei Giroc.

VII.IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Proiectele selectate vor fi finanțate din suma inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Giroc și implementate prin grija aparatului de specialitate al primarului.

Inițiatorul proiectului va fi invitat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, daca dorește.

Durata contractuală maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani.

Rapoartele periodice de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice.

Proiectele vor fi etichetate cu logoul “PROIECT REALIZAT PRIN BUGETARE PARTICIPATIVĂ”.

Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto/video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

 VIII.DISPOZIȚII FINALE

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetării participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.

Platforma va asigura protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate.

Platforma asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.

Platforma prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

Primăria Comunei Giroc nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.

Derularea proiectelor va fi supravegheată de către un grup participativ.

Implicarea cetățenilor este importantă!

GIROC PARTICIPĂ!

COMUNA TA, DECIZIA TA!

Attachments:
Download this file (BUGETARE PARTICIPATIVA 2023.pdf)BUGETARE PARTICIPATIVA 2023.pdf[ ]548 kB