1. Documentele necesare eliberării adeverinței pentru teren agricol în vederea acordării subvențiilor APIA:

Pentru eliberarea adeverinței pentru teren agricol în vederea acordării subvențiilor APIA, solicitantul trebuie să depună:
a)    cerere subvenții APIA
b)    acte doveditoare ale deținerii terenului aflat în exploatare, în copie
c)    carte de identitate, în copie

2. Documentele necesare înregistrării contractelor de arendă:

Pentru înregistrarea contractelor de arendă, solicitantul trebuie să depună:
a)   Carte de identitate/buletin, în copie
b)   Acte de proprietate, în copie - extras CF actualizat
c)   Contract de arendă, întocmit conform prevederilor Legii  nr 287/2009 privind codul civil, în 3 exemplare
d)   Procură/contract de mandate/ împuternicire avocațială, în original sau în copie legalizată (dacă este cazul)

3. Documentele necesare în vederea eliberării adeverințelor privitoare la animale sau teren înscrise în Registrul Agricol:          

Pentru eliberarea adeverințelor privitoare la animale sau teren, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere generală agricol
b)    Dovada proprietății terenului, însoțită de CF actualizat, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie

4. Documentele necesare pentru eliberarea atestatului de producător agricol:

Pentru eliberarea atestatului de producător agricol, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere tip
b)    Act de proprietate a terenului, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie
e)    Taxă în valoare de 20lei/an achitată la casieria Primăriei comunei Giroc

5. Acte necesare pentru eliberarea adeverință Carte de Identitate

a)  cerere tip
b) extras de carte funciară sau contract imobil

6. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele fizice:

a)    Ofertă de vânzare Anexa 1B - persoane fizice
b)    Cerere afișare ofertă Anexa 1A - persoane fizice
c)    Copie buletin de identitate/carte de identitate
d)    Copie legalizată a actului de proprietate
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală emis de SPIT
h)    Alte documente doveditoare, după caz

7. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele juridice:

a)   Ofertă de vânzare Anexa 1B - persoane juridice
b)    Cerere afișare ofertă Anexa 1A - persoane juridice
b)    Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
c)    Procura notarială
d)    Document justificativ din are să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală emis de SPIT
h)    Alte documente doveditoare, după caz

8.    Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele fizice:

a)    Comunicare acceptare ofertă Anexa 1 E persoane fizice
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)

9. Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele juridice:

a)    Comunicare acceptare ofertă Anexa 1 E persoane juridice
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)
c)    Certificate de înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor, în copie
d)    Procura notarială

10. Alte acte Legea 17/2014

a) Anexa 1F- persoane fizice -cerere inregistrare oferta de cumparare
b) Anexa 1F-persoane juridice-cerere inregistrare oferta de cumparare
c) Anexa 1G- persoane fizice -decizie alegere preemptor
d) Anexa 1G- persoane juridice -decizie alegere preemptor

11. Completarea Registrului Agricol

a) declarație înscriere în registrul agricol

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Giroc;
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
               -   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Giroc
               -   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,

Conform – O.G. Nr. 28/ 27.08.2008,  H.G. 985/2019 și O. MADR nr. 25/2020 privind Normele Tehnice de completare a registrelor gricole  perioada 2020-2024, categoriile menţionate mai sus AU OBLIGAŢIA de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Giroc, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusive grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei Giroc, la următoarele termene:

a) 5 ianuarie- 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.

b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, se face numai în baza documentelor de proprietate (Extras CF, Certificat de Moştenitor, Titlu de Proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate), precum şi actele de stare civilă ale membrilor familiei.

Drept urmare, pentru declararea în Registrul Agricol, persoanele fizice şi juridice, sunt rugate să se prezinte la Primăria comunei Giroc, cam. 13,  Parter, de luni până joi între orele 8-12, cu actele menţionate mai sus.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că nedeclararea datelor în Registrul Agricol, se sancționează conform art. 20, alin. 1. din O.G. Nr. 28/27.08.2008.